Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Tytuł Projektu:

Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Oś priorytetowa 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Działanie 4.2. Rozwój aplikacji dla ludności

Beneficjent Projektu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Okres realizacji 2010-2011


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz

Projekt polega na modernizacji, rozbudowie oraz utrzymaniu systemu Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ, który ma umożliwić tworzenie danych publicznych dla klienta zewnętrznego oraz interakcję WIOŚ z innymi jednostkami organizacyjnymi i klientami zgodnie z obowiązującym prawem i standardami.
Obok realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, serwis będzie włączał się w szeroko rozumianą politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez uruchamianie usług świadczonych drogą elektroniczną.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ
• Dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP
• Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym dla uprawnionych pracowników do wprowadzania danych do systemu BIP
• Dostawa sprzętu dla pracowników terenowych do zbierania danych do BIP

Modernizacja systemu on-line i Geoprzestrzennej Bazy Zanieczyszczeń Środowiska
• Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza, opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji monitoringu
• Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ
• Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS

Modernizacja serwerowni, w tym:
• Prace adaptacyjne pomieszczenia
• Dostawa i zainstalowanie systemu kontroli
• Dostawa i zainstalowanie serwerów
• Dostawa i zainstalowanie serwera do bieżącej archiwizacji danych pomiarowych z sieci monitoringu
• Dostawa sprzętu komputerowego dla administratorów

Modernizacja strony internetowej WIOŚ ma na celu możliwość wprowadzania i redagowania danych w prosty i bezpieczny sposób nie tylko przez osoby znające dobrze język HTML ale przede wszystkim przez osoby, które nie zetknęły się bezpośrednio z tworzeniem dokumentów w postaci skryptów HTML a spoczywa na nich obowiązek uaktualniania danych i informacji zamieszczanych na witrynach należących do WIOŚ.
Podstawowymi kierunkami rozwoju systemu BIP będą:
• rozwój narzędzi świadczenia usług publicznych on-line,
• rozbudowa systemu BIP traktowana jako proces ciągły, uwzględniający zmieniające się potrzeby WIOŚ,
• uwarunkowane prawnie i technicznie funkcjonowanie serwisów informacyjnych w sieci Internet,
• zintegrowanie z ePUAP,
• współpraca z innymi serwisami www.

Modernizacja systemu on-line polega na stworzeniu nowego portalu internetowego oraz na doposażeniu pracowników zajmujących się obsługą automatycznych stacji w sprzęt komputerowy oraz dostarczeniu oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska.

 


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych.
Cel ten jest spójny z działaniem 4.2 (Rozwój usług i aplikacji dla ludności) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, którego założeniem jest stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach działania realizowane są projekty z zakresu:
1. Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT;
2. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT
3. Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła - nauczyciel - uczeń - rodzice
4. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1,2 i 3.

Celami ogólnymi Projektu są:
• Dostosowanie rozwiązań dostępu do informacji on-line wymaganych przez aktualne normy prawne
• Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w systemach informacyjnych WIOŚ
• Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej WIOŚ

Ponadto:
• Zwiększenie możliwości wprowadzania informacji do rozbudowanych serwisów internetowych WIOŚ przez pracowników wnioskodawcy
• Wprowadzenie informatycznych technologii mobilnych do zadań administracji publicznej
• Zwiększenie dostępu do informacji gromadzonych przez pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska
• Poprawa dostępu on-line do informacji gromadzonych przez WIOŚ w tym w BIP
• Poprawa jakości życia mieszkańców województwa kujawsko--pomorskiego

Osiągnięcie celów Projektu obejmuje w szczególności następujące wskaźniki:
• uruchomienie i udostępnienie usług teleinformatycznych,
• utworzenie i uruchomienie aplikacji,
• utworzenie i udostępnienie rejestrów publicznych on-line,
• zakup serwerów i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
• utworzenie i uruchomienie portali,
• uruchomienie systemów archiwizacji danych,
• wdrożenie systemów uwierzytelniania i autoryzacji.
• przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów.


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
  RAPORT KOŃCOWY

 

 

 


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
  Modernizacja serwerowni

Wykonanie robót budowlanych podczas modernizacji pomieszczenia nr 51 w budynku przy ul. Piotra Skargi 2 w następującym zakresie:

 • wykonanie instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami,
 • wymiana drzwi wewnętrznych na wzmocnione,
 • zainstalowanie systemu kontroli,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji,
 • wykonanie połączenia starej i nowej serwerowi kablem światłowodowym,
 • wykonanie koniecznych napraw ścian i sufitu.

Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi:

 • zestaw komputerowy stacjonarny, przeznaczony do aplikacji biurowych i pracy przez internet m.in. do wprowadzania danych do BIP,
 • zestaw komputerowy stacjonarny, przeznaczony do aplikacji biurowych i pracy przez internet m.in. do obsługi systemu monitoringu powietrza,
 • zestaw komputerowy przenośny, przeznaczony do aplikacji biurowych i pracy przez internet do zbierania danych do BIP,
 • zestaw komputerowy przenośny, przeznaczony do aplikacji biurowych i pracy przez internet do bieżącej obsługi systemu monitoringu powietrza oraz dla administratorów,
 • serwer do pracy w serwerowni,
 • serwer do bieżącej archiwizacji danych pomiarowych z sieci monitoringu,
 • skaner do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza do opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji,
 • drukarka laserowa do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza do opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji,
 • aparat cyfrowy do wizualizacji strony internetowej.

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS.

Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP:

 • portal strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 • portal strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 • portal informacji o środowisku,
 • utrzymanie stworzonych portali na serwerze wirtualnym (hosting).

 

 

 


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
12.03.2010 Złożenie wniosku o dofinansowanie
05.05.2010 Ocena formalna wniosku
09.08.2010 Ocena merytoryczna wniosku
22.09.2010 Podpisanie umowy o dofinansowanie
05.07.2011 Modernizacja serwerowni – przetarg nieograniczony
25.08.2011 Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – przetarg nieograniczony
05.10.2011

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS – przetarg nieograniczony

10.11.2011 Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP – przetarg nieograniczony
28.11.2011 Konferencja „Fundusze europejskie w rozwoju systemów informatycznych o  środowisku”
12. 2011 Zakończenie projektu

 

 

 


Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz
Folder informacyjny o projekcie  
Link do strony: mojregion.eu  
Raport końcowy: raport42.ppt  

 

 

 

 

Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2

 

centrala : (52) 582 64 66 - 68
sekretariat : (52) 322 17 44
fax : (52) 582 64 69
e-mail : wios@wios.bydgoszcz.pl 

 
   

 

 

 

 

Modernizacja systemów informacyjnych WIOŚ Bydgoszcz