Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Tytuł Projektu:

Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Beneficjent Projektu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Okres realizacji: 2010-2013


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz

Projekt polega na rozbudowie i modernizacji systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, a także ociepleniu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

Modernizacja i rozbudowa systemu pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania
mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń, w tym:

Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza
W ramach tego podzadania przewiduje się zakup:

 • automatycznych stacji pomiarowych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
 • analizatorów SO2, NOx, CO, O3
 • pyłomierza automatycznego PM10
 • przystawki do separacji frakcji lotnych i nielotnych w pyle PM10
 • pobornika PM10 ze zmieniaczem kaset
 • pyłomierza automatycznego PM2,5
 • mobilnej stacji pomiarowej
 • kontenera pomiarowego

Doposażenie laboratorium w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza
W ramach tego podzadania planuje się zakup:

 • zestawu ciśnieniowego do sączenia prób
 • zmywarki do szkła laboratoryjnego
 • chromatografu cieczowego
 • suszarki laboratoryjnej
 • łaźni wodnej
 • łaźni ultradźwiękowej z wytrząsaniem
 • szafy termostatycznej
 • biurety automatycznej
 • przenośnej stacji meteorologicznej
 • doposażenia chromatografu jonowego

Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza

Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz dostosowanie systemu pomiaru zanieczyszczeń środowiska w województwie kujawsko-pomorskim do obowiązujących wymagań funkcjonalnych i norm prawnych. Cel ten jest spójny z działaniem 2.3 (Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, którego założeniem jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła. W ramach działania realizowane będą projekty z zakresu:

 • Budowy, rozbudowy, przebudowy miejskich systemów ciepłowniczych (źródła, sieci, węzły) i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.
 • Przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczające „niską emisję”.
 • Budowy źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu ciepłem.
 • Tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
 • Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Do ogólnych celów Projektu należą:
- Poprawa efektywności energetycznej siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
- Zmodernizowanie i rozbudowa systemu pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
- Poprawa jakości i funkcjonalności infrastruktury pomiarowo-badawczej w zakresie ochrony powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, poprzez:

 • Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza
 • Doposażenie laboratorium w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań  zanieczyszczeń powietrza.

- Obniżenie kosztów utrzymania siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
- Poprawa wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego.

Osiągnięcie celu nadrzędnego, jak także celów ogólnych (długofalowych) będzie możliwe dzięki realizacji celów bezpośrednich (przedmiotowych), którymi w tym przypadku są:
- Modernizacja i rozbudowa systemu pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń w tym:

 • Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
 • Doposażenie laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aparaturę kontrolno – pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza.
 • Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza.

- Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Osiągnięcie celów Projektu obejmuje następujące wskaźniki:

 • Liczba obiektów objętych termomodernizacją
 • Liczba utworzonych systemów pomiaru zanieczyszczeń

Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
13.06.2012 Dostawa trzech analizatorów w ramach przetargu nieograniczonego „Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza”
06.2012 Zakup wydawnictw tj. druków okolicznościowych, wizytówek oraz etykiet samoprzylepnych
07.2012 Zakup tablic informacyjnych, które po zakończeniu projektu będą pełnić funkcję tablic pamiątkowych oraz gadżetów promujących projekt
  RAPORT KOŃCOWY

 

 

 


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
02.06.2010 Wykonanie założeń i genezy do Studium Wykonalności
24.06.2010 Wykonanie Studium Wykonalności
29.06.2010 Złożenie wniosku o dofinansowanie
20.09.2010 Ocena formalna wniosku
19.11.2010 Ocena merytoryczna wniosku
30.12.2010 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
16.06.2011 Konferencja „Fundusze Europejskie w ochronie środowiska”
27.10.2011

„Doposażenie laboratorium w aparaturę kontrolno-pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza” – przetarg nieograniczony

16.11.2011

„Opracowanie i dostawa dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku siedziby WIOŚ w Bydgoszczy” - dialog konkurencyjny

13.06.2012 „Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza” – przetarg nieograniczony
31.10.2013 „Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza” – przetarg nieograniczony
29.11.2013 Konferencja „Fundusze Europejskie w rozwoju infrastruktury w zakresie ochrony powietrza”
31.12.2013 Zakończenie projektu

 

 

 


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz
Data Wpis
27.10.2011

Doposażenie laboratorium w aparaturę kontrolno-pomiarową do badań zanieczyszczeń powietrza

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej do badań zanieczyszczeń powietrza

 • zestaw ciśnieniowy do sączenia prób – 3 szt.,
 • zmywarka do szkła laboratoryjnego – 1 szt.,
 • chromatograf cieczowy – 2 szt.,
 • suszarka laboratoryjna – 3 szt.,
 • łaźnia wodna – 2 szt.,
 • łaźnia ultradźwiękowa z wytrząsaniem – 1 szt.,
 • szafa termostatyczna – 1 szt.,
 • zestaw biuret automatycznych – 3 zest.,
 • przenośna stacja meteorologiczna – 2 zest.,
 • doposażenie chromatografu jonowego – 1 szt.
16.11.2011

Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji w budynku WIOŚ w Bydgoszczy
 • roboty budowlane
13.06.2012

Modernizacja i rozbudowa automatycznych stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Dostawa sprzętu i wyposażenia do stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza

 • automatyczna przenośna stacja pomiarowa – 3 szt.,
 • analizator dwutlenku siarki – 3 szt.,
 • analizator tlenków azotu – 4szt.,
 • analizator tlenku węgla – 3 szt.,
 • analizator ozonu – 1 szt.,
 • automatyczny analizator pyłu PM10 – 1 szt.,
 • przystawka do rozdziału na frakcje lotne i nielotne pyłu PM10 – 3 szt.,
 • pobornik pyłu PM10 – 1 szt.,
 • automatyczny analizator  pyłu PM2.5 – 1 szt.
 • mobilna stacja pomiarowa w skład której wchodzi pojazd transportowy oraz przenośna automatyczna stacja pomiarowa – 1 szt.,
 • kontener pomiarowy – 2 szt.

 

31.10.2013

„Zakup i zainstalowanie tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza”

 • telebim zainstalowany przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy, na budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 • telebim zainstalowany przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23 w Toruniu,
 • telebim zainstalowany przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

 

 

 


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz

Link do strony: mojregion.eu

Zdjecia do pobrania: zdjecia.zip

Raport końcowy: raport23.pptx

 

 


Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2

 

centrala : (52) 582 64 66 - 68
sekretariat : (52) 322 17 44
fax : (52) 582 64 69
e-mail : wios@wios.bydgoszcz.pl 

 
   

 

 

 

 

Rozwój infrastruktury WIOŚ Bydgoszcz