AAA Wysoki kontrast

Informacje podstawowe

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH PRZETWARZANYCH

PRZEZ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwane jako „RODO”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy jest Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą
w Bydgoszczy ul. ks. Piotra Skargi 2; 85-018 Bydgoszcz; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w siedzibie w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 52-376-17-37.

Przetwarzanie danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest zgodne z art. 6 RODO i odbywa się w szczególności na poniższych warunkach.

I.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

 • w celu prowadzenia postępowania kontrolnego i pokontrolnego i spraw związanych z interwencjami

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego

 • w celu udostępniania informacji publicznej

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • w celu udostępnianie informacji o środowisku

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

 • w celu prowadzenia spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami

Podstawy prawne: Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o petycjach

 • w celu prowadzenia rejestru korespondencji

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie

 • w celu prowadzenia spraw pracowniczych

Podstawy prawne: Kodeks pracy; ustawa o służbie cywilnej; ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawa o ZFŚS.

 • w celu prowadzenia księgi wejść i wyjść

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 • w celu archiwizowania akt spraw

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.

 II.Przetwarzanie jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia w szczególności w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego do gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Nagrania przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

 III.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu właściwej realizacji umowy i związanej z nią sprawozdawczością finansową, zgodnie z  ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 IV.Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w jednym lub większej liczbie określonych celów. W szczególności dotyczy kandydatów do pracy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. Dane przechowywane są przez trzy miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w trakcie naboru lub do momentu wycofania zgody przez osobę.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych określa kategoria archiwalna określona w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

Generalnie okres przechowywania danych osobowych wynosi od 5 lat do 10 lat. WIOŚ może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano w powyższych kategoriach, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania, Archiwum państwowe może przeprowadzić ekspertyzę archiwalną dokumentacji i zmienić kwalifikację archiwalną akt w zakresie okresu przechowywania.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania:

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Przekazywanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzono administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie są i nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenia i opłaty skarbowe

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz. 1000 ze zm), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
 • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
 • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
 • zgody na podjęcie użytkowania,
 • odroczenia terminu płatności kary,
 • zmiany stawki kary biegnącej,
 • ustania przekroczenia.

Do wszystkich ww. wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej

Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwy organ podatkowy:

Urząd Miasta Bydgoszcz

Wydział Podatków i Opłat

Rachunek bankowy: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z KARAMI ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem:

 • poczty, na adres:
  ul. ks. Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz;
 • poczty elektronicznej:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faxu
  52 582 64 69
 • lub składane są osobiście w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny zawierać wykaz podległych jednostek organizacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz. 1000 ze zm.)  

Zasady wydawania zaświadczeń regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 217). Zgodnie z art. 217 par. 3 zaświadczenie powinno być wydane w terminie siedmiu dni.

Na prośbę wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przesłania skanu zaświadczenia na wskazany adres e-mail.

Ze względu na częste pytania dot. wzoru wniosku publikujemy proponowany wzór wniosku.

Dostęp do informacji

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Podstawę prawną udostępniania przez WIOŚ w Bydgoszczy informacji o środowisku i jego ochronie stanowią:

 • Art. 8- 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r., Nr 215 poz.1415, z późn. zm.)

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty były wyszukiwane i przeglądane przez zainteresowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub w Delegaturach.
 • wniosek został złożony przez organ administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne m.in., gdy:

 • informacje udostępnia się w formie pisemnej,
 • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych, wymagane jest przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (forma elektroniczna - np. CD),
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 • organ przesłał wnioskodawcy drogą pocztową sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010 r., Nr 215, poz.1415, z późn. zm.) należy wpłacić na konto nr 08101010780078812231000000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul.Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w tytule wpisując znak sprawy nadany przez WIOŚ.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Przydatne strony

Instytucje pokrewne:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska   www.gios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu: www.wroclaw.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie: www.wios.lublin.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: www.wios.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: www.wios.warszawa.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu: www.opole.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku: www.wios.bialystok.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiskaw Gdańsku: www.gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach: www.kielce.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie: www.wios.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu: www.poznan.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie: www.wios.szczecin.pl

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki:  www.bydgoszcz.uw.gov.pl  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.torun.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Ciekawe strony:

Prawo ochrony środowiska:   isap.sejm.gov.pl

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polski Rejestr Statków: www.prs.pl

Polskie Towarzystwo Akustyczne PTA: www.ippt.gov.pl/akustyka

Komitet Akustyki PAN: www.kakustyki.pan.pl

Europejskie Towarzystwo Akustyczne EEA: www.eaa-fenestra.org

Geoportal: geoportal.gov.pl

Centrum Informacji o Środowisku: www.ekoportal.gov.pl

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz
ul. ks. Piotra Skargi 2
centrala: 52 376 17 00
sekretariat: 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
fax: 52 376 17 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Inspekcji - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska oraz poważnych awarii poza godzinami pracy Inspektoratu - telefony:

609 522 764 lub 603 399 123.

 

Delegatura WIOŚ w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Moniuszki 15-21
telefon: 56 611 52 29
fax: 56 611 52 40

więcej numerów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Inspekcji - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Delegatura WIOŚ we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Kopernika 2
telefon: 54 231 21 03, 54 412 73 21
fax: 54 412 73 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Inspekcji - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytucje Ochrony Środowiska

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
85-018 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1/3
tel: 52 349 74 00   fax: 52 349 74 02

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Fredry 8
tel: 56 62 12 300   fax: 56 62 12 302

O nas

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Bydgoszczy. Na czele WIOŚ stoi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku

alt

 

bannerr